ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอว” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอว บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับเครือข่ายเทศบาลตำบลน้ำแพร่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว