ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยมี ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน