ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้สตรีและครอบครัวมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หรือกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก (13 กลุ่มอาชีพ) โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจใช่เลย ศึกษาดูงาน “ศรีวิลัยผ้าฝ้าย” บ้านสันกำแพง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และร่วมทำกิจกรรมWork Shop ที่ Edor Studio บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 52 คน พร้อมมอบสติ๊กเกอร์ต้นแบบของแบรนด์ตราสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน