ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตร อาหารฟิวชั่นคาเฟ่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) และหลักสูตร อาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน