ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรสุดยอดอาหารล้านนา รุ่นที่ 1” (5 วัน) “หลักสูตรDigital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up รุ่นที่ 1” (5 วัน) และ“หลักสูตร สระ ไดร์ ดัด ทำสีผมสตรี รุ่นที่ 1” (1 เดือน) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน