ศสค.ลำพูน จัดประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “องค์การบริการส่วนตำบลแม่นาเติง” อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และประสานเครือข่ายแนวทางการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีนายสงวน ศรีธิปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายธีรยุทธ อุทธาปา ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. ประธานกลุ่มสตรีทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)