ศสค.ลำพูน จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงาน Care Giver : CG ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงาน Care Giver : CG ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะ ได้ร่วมศึกษาประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง, หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์มีความพร้อมด้านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในการสนับสนุนเพื่อฝึกอาชีพหลักสูตรดังกล่าว และการประสานความร่วมมือบูรณาการงานด้านมิติสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯจังหวัดลำพูน