ศสค. ลำพูน จัดประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีทิศทาง สอดรับกับการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงพม. โดยมีนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน