ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 5/2565ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษาลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนและห้องปฏิบัติงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของศูนย์ฯ ลดความแออัด เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด