ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ เดือนพฤษภาคม 2567 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับข้าราชการ จำนวน 4 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน