ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564 และอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน