ศสค.ลำพูน จัดปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ (นางเจนจิรา ใจคำ) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นายจรัสพงษ์ คำมูลเมือง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรตัดผมชาย) (นายพรชัย นันทะปารียอง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรตลาดออนไลน์) และ (นางสาวขนิษฐา จันทิวงค์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และให้โอวาทเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในการทำงานและใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน