ศสค.ลำพูน จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร อาหารคลีน คีโตสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตร น้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้สร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) และหลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Strat up รุ่นที่ 3 (5 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน