ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และร่วมกิจกรรม Kick – off ชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และร่วมกิจกรรม Kick – off ชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสนับสนุนให้บุคลากรสังกัดกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ทั่วประเทศ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน