ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” โดยบูรณาการความร่วมมือกับทีมวิทยากรกระบวนการ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน ได้แก่การบรรยายหัวข้อ เรื่อง “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี และลานม่วนสนามหญ้า ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน