ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำดี ป้ายสี (สีสัน) เพื่อน้อง ปีที่ 3” ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแหน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำดี ป้ายสี (สีสัน) เพื่อน้อง ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างสัมพันธภาพครอบครัวให้อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกทำความดีเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ และเครือข่ายในระดับพื้นที่ ซึ่งมี (นายอนุชิต แสนตางใจ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแหน กล่าวต้อนรับ (นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน มีกิจกรรมได้แก่ การทำความสะอาด ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น การให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแหน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ และกิจกรรมสันทนาการ ความสนุก Learn and Play จากพี่สู่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก (นางศรีพรรณ หมื่นปัญญา) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม และให้โอวาทกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 205 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2 บ้านห้วนแหน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน