ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์แห่งการเรียนรู้ฯ Learning Center


วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว, พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (25 วัน : 150 ชั่วโมง)” ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน