ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ฯ LC และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว, พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539, พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรเสริมสวยสตรี Beauty Salon (2 เดือน)” และ“หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่น 1 (5วัน)” จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 27 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน