ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้กับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก และเครือข่ายในระดับพื้นที่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำเด็กเยาวชนในโรงเรียนในระดับพื้นที่ ให้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ส่งเสริมให้แกนนำเด็ก เยาวชนในโรงเรียนหรือกลุ่มอาสาสมัครเด็ก เยาวชนในพื้นที่ มีการขยายผลต่อยอดทักษะชีวิตและองค์ความรู้ ไปยังเพื่อนนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางป้องกัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้อย่างมีเป้าหมาย ถูกต้อง ครอบคลุมทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคุณครูจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในประเด็นของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัว การค้าประเวณี และประเด็นการสร้าง portfolio ให้น่าสนใจ

ในการนี้ นางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก