ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ชมรมคบเด็กสร้างบ้านอบอุ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรกระบวนการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) เครือข่ายสถานพยาบาล โรงพยาบาลลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 40 คน) โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทัย กันมาแจ่ม รองผู้อำนวยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน