ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน กิจกรรมได้แก่ การสร้างสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ความรุนแรงในที่ทำงาน ให้ความรู้กระบวนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ แจกแผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัวลดปัญหาทางสังคม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และกลัดเข็มริบบิ้นขาว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน