ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต “Good Smile by Healthy” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good Smile by Healthy” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหัวข้อบรรยายได้แก่หัวข้อเรื่อง “เติมพลังใจ ใส่พลังบวก” พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ “การจัดการอารมณ์ในภาวะวิกฤติ” โรงพยาบาลลำพูน และ“อยู่อย่างไร..ให้ปลอดภัยจากโรค” คุณอิสรีย์ สาครสินธุ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว เครือข่ายอพม. ตำบลต้นธง อปท.ท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน