ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกลุ่มสตรีมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์เชียงใหม่ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง) “หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ (4 วัน)”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกลุ่มสตรีของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์เชียงใหม่ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง) “หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ (ระยะสั้น 4 วัน)” ในระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 โดยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จากวิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อยู่รอดได้ยุคโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ สำนักงานมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่