ศสค. ลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และส่งคืนข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรูปแบบดิจิทัล ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็ง 9 แห่ง จังหวัดลำพูน (รอบที่ 1)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และส่งคืนข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรูปแบบดิจิทัล (รอบที่ 1) ให้แก่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลตำบลทากาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน