eye-emoji วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

👉วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

👉พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีมาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริการจัดการ

👉ค่านิยม

L Leadership ภาวการณ์เป็นผู้นำ
A Ability ความสามารถ
M Moral คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ
P Professional มืออาชีพ
H Heart จิตบริการ
U Unity ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียว
N Network เครือข่าย