วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิถีป้อปออยู่ปอกิ๋น คิดเป๋น ทำได้ ด้วยหัวใจ๋พอเพียง” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย (ศพค.ตำบลศรีเตี้ย) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิถีป้อปออยู่ปอกิ๋น คิดเป๋น ทำได้ ด้วยหัวใจ๋พอเพียง” เพื่อให้เล็งเห็นถึงแนวความคิดสาระสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน ปรับ Mind Set เปิด Open Mind สร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย (ศพค.ตำบลศรีเตี้ย) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายวิหาร สีโย รองนายกเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะทำงาน สมาชิกศพค.ตำบลศรีเตี้ย รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน