ร่วมประชุมหารือ กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย(ศพค.ตำบลศรีเตี้ย) เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมหารือ กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย(ศพค.ตำบลศรีเตี้ย) เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว (กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวที่มีผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่และก่อนแต่งงาน) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน