รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น (Sewing Basic) รุ่น 2 (2 เดือน)


ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น”(Sewing Basic) รุ่นที่ 2 (2 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสอนการฝึกเย็บเส้นตรง เส้นตรงหักมุม เส้นตรงแบบวน และเส้นวงกลม การใช้และการบำรุงรักษาจักรโพ้ง การเย็บกระเป๋าเสื้อ การเย็บกระเป๋ากางเกง การเย็บซิปธรรมดา 2 ข้างเท่ากัน การเย็บซิปธรรมดา 2 ข้างไม่เท่ากัน การเย็บซิปมีสาบ การเย็บซิปซ่อน การวัดตัว การสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้น และการปรับแบบกระโปรงทรงเอ โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ แผนกตัดเย็บเบื้องต้น ชั้น 2 อาคารทานตะวัน