รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 (25 วัน)


ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 2 (25 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสอนการทำน้ำมันเขียวในหัวข้อ การใช้ยาประกอบการนวด การทำลูกประคบ การซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนการนวด กายวิภาคศาสตร์ การนวดท่านอนหงายนวดขา-แขน โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ แผนกนวดไทยเพื่อสุขภาพ ชั้น 1 อาคารทานตะวัน