รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตร เสริมสวยสตรี Beauty Salon (ระยะสั้น 2 เดือน)

ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 12 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตร เสริมสวยสตรี Beauty Salon” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสอนการถักเปีย เกล้าผม สระไดร์ และสอนการตัดซอยผม โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ แผนกเสริมสวยสตรี ชั้น 1 อาคารทานตะวัน