รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภาคปฏิบัติสู่ชุมชน สถานพยาบาล


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ได้เรียนรู้ฝึกภาคปฏิบัติจริง ร่วมกับเครือข่ายด้านผู้สูงอายุและงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน