รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2” (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร บารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2 (10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ การฝึกปฏิบัติเพื่อจำลองการเปิดให้บริการลูกค้า รสชาติเครื่องดื่ม กลิ่นสีสัน รูปลักษณ์ เมนูร้อน เมนูเย็น และการให้บริการ Service mind ณ ห้องเรียนเสมือนจริง อาคารเฮือนฮัก 072 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน