รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการนวด สาธิตการตรวจร่างกายก่อนการนวด การนวดแนวขาด้านในด้านนอกท่านอนหงาย ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องนวดแผนไทย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด