รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บชุดเด็ก”

ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บชุดเด็ก” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ตัดเย็บชุดเด็กจากไอเดียสร้างสรรค์ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิทยากรผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 2 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด