รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 30 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง”

ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 30 วัน : 180 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนบ้านม่วงโตน และชุมชุนบ้านแพะโป่ง และให้บริการตัดผมฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพทุกหลักสูตรภายในศูนย์ฯ รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 145 คน