รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี”


ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี” ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติออกหน่วยให้บริการ ตัดผม ซอยผม(ฟรี) ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา และเขตพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 30 คน