รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2”


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะ2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อคอบัว, การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อคลุม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 1 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 2 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด