รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ”


ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน (จำนวน 21 คน) และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด