รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2”


ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูทาโคยากิ และซูชิ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารพุทธรักษา ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด