รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรเสริมสวยสตรี”


ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะ2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรเสริมสวยสตรี” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่การเขื่อมบอนด์ผม, การทำเคราติน, การต่อขนตาและ การลิฟต์ติ้งขนตาณ ห้องเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด