รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้”


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2565 ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ห้องอาหารและโภชนาการอาคารพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน