statistics ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

👉ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 4 ประเด็น

📌ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
📌ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
📌ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
📌ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ

👉เป้าประสงค์ (Goals) 4 เป้าหมาย

📌กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวได้อย่างมาตรฐาน
📌กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการด้านสตรีและครอบครัวในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้อย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพทั่วถึงและมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
📌ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
📌เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

👉กลยุทธ์ (Strategy) 10 กลยุทธ์

📌พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
📌ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
📌พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place)
📌พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของงานที่เพิ่มขึ้น
📌ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
📌จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
📌พัฒนาศูนย์ฯให้น่าอยู่เสมือนบ้านหลังที่สองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
📌สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมดำเนินงานในพื้นที่ห่างไกล
📌พัฒนาแผนให้เป็นหลักในการดำเนินงาน
📌การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ