มูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน มอบทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ช้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน (นายปรีชา สรวิสูตร) ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เทียบโอน ปวช. ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน