มอบวุฒิบัตร และรายงานผลการฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์ -ศุกร์) หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 /2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และรายงานผลการฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์-ศุกร์) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1/2565” ซึ่งได้จัดฝึกอบรมอาชีพระหว่างวันที่ 25 เม.ย.– 9 พฤษภาคม 2565 โดยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง กับวิทยากรมืออาชีพ ณ แผนกอาหารและโภชนาการ 2 ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน