มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย” ระยะสั้น 10 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 27 กรกฎาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร/ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับส4 ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน