มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบ 2565 “หลักสูตรเพ้นท์และตกแต่งเล็บ” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน : 48 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 2 ก.ค. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1