มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่น 1 (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้”ระยะสั้น 5 วัน ระหว่างวันที่27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เมนูอาหารประเภทย่าง, ประเภททอด, ประเภทยำ และประเภทต้ม โดยวิทยากร/ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน