มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้”


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” ซึ่งจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 22, 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จากวิทยากรมืออาชีพ เมนูร้อน เมนูเย็น ทักษะบาริสต้าต่างๆ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 2 ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน