มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้”


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้” ซึ่งจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่การจีบผ้าโต๊ะจัดเลี้ยง 6 ลาย, การผูกผ้า 3 แบบ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน