มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบ 2565 หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 12 ก.พ.- 8 พ.ค.2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูขนมปังปอนด์ ขนมปังโฮลวีท ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน